*ഡൈരക്റ്ററേറ്റ്‌ ഓഫ്‌ പ്ലാനിങ്ങ്‌ & സ്റ്റാറ്റിക്സ്‌ ജൂനിയര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ സെലെക്ഷ - WELCOME PAGE OF VICTORY CLUB AGATTI ISLAND ww.victoryagt.weebly.com page contents Ind disable