* ലക്ഷദ്വീപ്‌ പോര്‍ട്ട്‌,ലാസ്കറിന്റെ( M.S.E :MULTI TASK EMPLOYEE)യുടെ ചെക്‌ലിസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: - WELCOME PAGE OF VICTORY CLUB AGATTI ISLAND ww.victoryagt.weebly.com page contents Ind disable