*ലക്ഷദ്വീപ്‌ വിദ്യുദ്‌ഛക്തി വകുപ്പ്‌ 14 ഓളം സ്ഥിര ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - WELCOME PAGE OF VICTORY CLUB AGATTI ISLAND ww.victoryagt.weebly.com page contents Ind disable