*മറൈന്‍ ഫിഷറീസ്‌ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ സ്കിപ്പര്‍ തസ്തികയിലേക്ക്‌ ക്ഷണിക്കുന്നു: - WELCOME PAGE OF VICTORY CLUB AGATTI ISLAND ww.victoryagt.weebly.com page contents Ind disable