*ലക്ഷദ്വീപിലെ EDUCATION ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റ വിവിദ തസ്തികയിലേക്ക്‌ അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളു - WELCOME PAGE OF VICTORY CLUB AGATTI ISLAND ww.victoryagt.weebly.com page contents Ind disable